Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prvé zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre trvaloudržateľný rozvoj

 

12. decembra 2017 sa štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR p. Norbert Kurilla zúčastnil prvého zasadnutia Rady vlády pre Agendu 2030 pre trvaloudržateľný rozvoj. V svojom príhovore, zdôraznil, že Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi Organizácie spojených národov dostala obrovskú príležitosť a zároveň prijala zodpovednosť vo vzťahu k udržateľnej budúcnosti našej planéty a jej obyvateľov.

Ocenil iniciatívu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako aj úsilie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v oblasti implementácie Agendy 2030.

Informoval, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa hlási k Agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a má vypracovaný návrh interného rámca pre implementáciu Agendy 2030.

 

Rozpracovanie cieľov Agendy 2030 na podmienky SR prebieha formou aktualizácie existujúcich odvetvových plánov a koncepcií. V súčasnosti pripravujeme novú stratégiu environmentálnej politiky, ktorá je vypracovaná v súlade s cieľmi Agendy 2030 v rámci širokého participatívneho procesu.

 

Ministerstvo a Slovenská agentúra pre životné prostredie úzko spolupracuje s Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied na budovaní scenárov do roku 2020 v oblasti biodiverzity a zmeny klímy. Plánujeme tiež spracovať výhľadové štúdie do roku 2030. Skúsenosti MŽP SR môžu byť využité pri budovaní systému výhľadového plánovania v rámci SR.

Uviedol, že si uvedomujeme si, že dosiahnutie cieľov Agendy 2030 zahŕňa i aktívnu účasť Slovenska v medzinárodnom prostredí. Envirorezort je v oblasti implementácie Agendy 2030 v externom prostredí aktívny tak v oblasti bilaterálnej spolupráce, ako aj na multilaterálnej úrovni. Slovensko sa ako jedna z 30 krajín zapojilo do pilotného testovania indikátorov monitorovania vody a sanitácie na úrovni OSN.