Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prezentácia Strednodobého hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenskej republiky na pôde Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD)

15. február 2018

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky (IEP) a Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), pripravilo počas roka 2017 správu „Strednodobé hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR“. Delegácia Slovenskej republiky prezentovala správu v Paríži dňa 15. februára 2018, v rámci zasadnutia pracovnej skupiny OECD pre environmentálnu výkonnosť (WPEP).

Slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia MŽP SR: Milan Chrenko (vedúci delegácie a prezentujúci, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR), Martin Gergely (koordinátor a autor správy, Odbor medzinárodných vzťahov MŽP SR), Marianna Bendíková (spoluautor správy, Inštitút environmentálnej politiky pri MŽP SR – „IEP“); a zástupcovia Stálej misie SR pri OECD: Ingrid Brocková (veľvyslankyňa), Mariana Pažinková (spoluautor správy, tretia tajomníčka).

Po úvodnej prezentácii generálneho riaditeľa M. Chrenka nasledovala diskusia, v ktorej zástupcovia členských štátov (ČŠ) OECD kládli delegácii SR doplňujúce otázky a námety, najmä v kontexte národných priorít a výziev v oblasti životného prostredia. Delegáti ČŠ OECD sa zaujímali predovšetkým o tému obehového hospodárstva a platformu T2gE, Revíziu výdavkov na životné prostredie spracovanú IEP a sanáciu environmentálnych záťaží, pripravovanú stratégiu prechodu na nízko-uhlíkovú ekonomiku v súvislosti so znečistením z dopravy a lokálnych kúrenísk, zelenú mobilitu, chemikálie v pôdohospodárstve a znečistenie vodných útvarov, národnú stratégiu pre Agendu 2030, monitorovanie a opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a vody.
Celkové znenie správy (v anglickom a slovenskom jazyku): http://www.minzp.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/multilateralna-spolupraca/oecd-strednodobe-hodnotenie-environmentalnej-vykonnosti-2017.html
Strednodobé hodnotenie environmentálnej výkonnosti (Midterm review):

Súčasťou práce OECD v oblasti životného prostredia je vydávanie pravidelných publikácií s názvom „Hodnotenie environmentálnej výkonnosti“ (EPR – Environment Performance Review) konkrétnej členskej krajiny (EPR Slovenskej republiky bolo vydané v roku 2011). Tieto hodnotenia formulujú odporúčania členským štátom (ČŠ) zamerané na zlepšenie výkonnosti politík životného prostredia a posudzujú pokrok v ich implementácii. Keďže časový odstup medzi jednotlivými EPRs je cca 10 rokov, zaužíval sa pojem tzv. „Strednodobého hodnotenia pokroku“ dosiahnutého v implementácii odporúčaní OECD (Midterm review). Spracovanie takéhoto hodnotenia je dobrovoľné a „v réžii“ každej členskej krajiny.