Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Povinnosť pre výrobcu vyhradeného výrobku – zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku - doplnenie

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o odpadoch“). V zmysle § 135 ods. 10 výrobca, ktorý sa k 01. januáru 2016 považuje za výrobcu vyhradeného výrobku, a ktorý k tomuto dňu uvádza na trh výrobok, ktorý je vyhradeným výrobkom (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky, obaly a neobalové výrobky) podľa nového zákona o odpadoch a nie je registrovaný v niektorom registri, ktorý je vedený ministerstvom (t.j. Register pre batérie a akumulátory, Register výrobcov elektrozariadení, Register povinných osôb pre obaly), je povinný žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podať do 31. januára 2016. V prípade registrácie zahraničných výrobcov je potrebné zohľadniť aj ustanovenie § 135 ods. 9 veta za bodkočiarkou nového zákona o odpadoch, a teda takýto výrobca je povinný povinnosť registrácie splniť prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Vzhľadom na uvedené požiadavka ustanoviť splnomocneného zástupcu v prípade zahraničných výrobcov musí byť splnená už pri samotnej registrácií, t. j. do 31. januára 2016. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného prúdu odpadu, nesmie uvádzať vyhradený výrobok na trh v Slovenskej republike.