Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznámenie o zverejnení rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030„

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Inštitút environmentálnej politiky (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, v súvislosti s plnením uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013, bod B.83., zahájilo prípravu strategického dokumentu „Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030„.

MŽP SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zelensie-slovensko-strategia-environmentalnej-politiky-slovenskej-repu. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Inštitút environmentálnej politiky, tel.: 02/59562425, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Stanoviská k rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu MŽP SR do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.
Ďalšie informácie týkajúce sa Envirostratégie 2030 nájdete na stránke MŽP SR: http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/