Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia – úprava pomeru spolufinancovania prioritnej osi 4 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“ je v plnom znení prístupné tu:

Oznamenie o zmene OP KZP_02112017

Navrh zmeny OP KZP_uprava miery fin. PO 4

 

Stanovisko k vyššie uvedenému oznámeniu o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 20.11.2017 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov životného prostredia
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: