Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030„

Z uznesenia vlády SR č. 227 z 15. mája 2013, bod B.83. vyplýva povinnosť ministra životného prostredia vypracovať Environmentálnu stratégiu Slovenskej republiky do 31. decembra 2014. Táto povinnosť bola listom predsedu vlády SR č. 11276/2015/KPV presunutá na termín 30.6.2016 a neskôr listom predsedu vlády SR č. 6337/2016/KPV na termín 31.12.2017.

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) pripravilo v roku 2015 koncepčné podklady pre tvorbu Environmentálnej stratégie Slovenskej republiky a k 1. júnu 2016 zriadilo Inštitút environmentálnej politiky (ďalej len „IEP“), ktorý prevzal zodpovednosť za prípravu novej stratégie.

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Envirostratégia 2030“) svojim charakterom predstavuje strategický dokument podľa §4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie.

Environmentálne výzvy, ktorým Slovenská republika čelí, si vyžadujú dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Potrebu novej, modernej stratégie environmentálnej politiky, ktorá reflektuje aktuálnu situáciu a urgentné problémy životného prostredia, zdôrazňuje aj fakt, že aktuálna Stratégia environmentálnej politiky bola schválená ešte v roku 1993 a odvtedy nebola aktualizovaná. Stále platná stratégia z roku 1993 obsahuje mnohé neaktuálne témy, navrhuje opatrenia, ktoré boli medzičasom prijaté a chýbajú jej systémové riešenia pre viaceré aktuálne a akútne problémy zložiek životného prostredia. MŽP SR má záujem pripraviť kvalitnú a modernú environmentálnu stratégiu ako strategický dokument pre oblasť životného prostredia s dlhodobými cieľmi zameranými na prechod k zelenému nízkouhlíkovému a inkluzívnemu hospodárstvu.

Pripravovaná Envirostratégia 2030 zadefinuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, nastaví ciele pre rok 2030, navrhne rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsiahne aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky.
Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a nebezpečných toxických látok. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou predchádzania a prispôsobenia sa klimatickej zmene budú jej následky na Slovensku čo možno najmiernejšie.

Inštitút environmentálnej politiky bol poverený prípravou Envirostratégie 2030 v decembri 2016. IEP koordinoval jej prípravu v spolupráci so 160 členmi zo 7 pracovných skupín. Pri vypracovaní stratégie sa vychádzalo z 85 podkladových dokumentov, ktoré zaslali členovia pracovných skupín a obsahovali stovky opatrení. Každá pracovná skupina zasadala dvakrát. Okrem týchto zasadnutí prebehli aj ďalšie bilaterálne rokovania s jednotlivými členmi skupín a ďalšími odborníkmi. Takisto bolo spracovaných takmer 800 podnetov verejnosti v rámci verejnej konzultácie.
Na základe úlohy B. 43 Uznesenia vlády SR č. 104/2017 k Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie bola Envirostratégia identifikovaná ako verejná politika, ktorá bude tvorená participatívne v spolupráci so zástupcami občianskej spoločnosti. Na tomto procese spolupracuje IEP s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Envirostratégia bola schválená na rokovaní Porady vedenia MŽP SR dňa 9.11.2017 pred procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bude trvať obdobie 3 až 5 mesiacov, podľa množstva a závažnosti zistení v procese SEA. Následne bude materiál predložený na pripomienkovanie v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Inštitút environmentálnej politiky, , tel.: 02/59562214, v pracovné dni od 9:00 do 17:00 h.

Stanoviská k oznámeniu je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené dňa 24. novembra 2017.

Súvisiace odkazy:
- Oznámenie o strategickom dokumente (pdf)
- Informácie a podklady o Envirostratégii, zloženie pracovných skupín, podnety, výsledky verejného dotazníka a ďalšie: http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/ Na tomto odkaze bude priebežne zverejnený aj prvý draft Envirostratégie s pripomienkami členov pracovných skupín.
- Príloha č. 1: Príloha č.1 Prehľad hlavných strategických dokumentov a zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (pdf)