Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky 1. časť - Národný program znižovania emisií“

Cieľom stratégie ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 je pripraviť ucelenú koncepciu ochrany ovzdušia pre  Slovenskú republiku.

1. časť predmetnej stratégie - Národný program znižovania emisií rieši opatrenia na znižovanie emisií do ovzdušia s cieľom dosiahnuť redukčné záväzky zníženia emisií (národné stropy) stanovené smernicou (EÚ) 2016/2284 od roku 2020 a na rok 2030. Národné emisné stropy sú stanovené pre  oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), prchavé organické zlúčeniny (VOC), amoniak (NH3) a častice PM2,5.

Národný program znižovania emisií vypracovaný podľa § 4c zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 194/2018 Z. z., svojim rozsahom podlieha posudzovaniu vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko svojim charakterom spĺňa definíciu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom dlhodobého charakteru.

Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto dokumentu na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia.

Kontaktnou osobou na poskytnutie informácií o danom dokumente je Ing. Zuzana Kocunová Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 81235 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, mail: , tel. 02/59562171 (v pracovné dni od 9:00 do 15: 00).

Stanoviská k oznámeniu je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Oznámenie o strategickom dokumente bolo zverejnené dňa 31. 8 2018.