Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie o strategickom dokumente

„Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia“

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) ako rezortný orgán, zahájilo prípravu strategického dokumentu „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť – Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia„.

MŽP SR v tejto súvislosti oznamuje, že začalo posudzovanie vplyvov tohto strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa prílohy č. 2 zákona sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, odbor ochrany ovzdušia, , tel.: 02/59562227, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu MŽP SR do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.