Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ministerstvo životného prostredia SR po prvýkrát zverejňuje oficiálne čísla v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

V roku 2013 boli na trh v SR uvedené obalové materiály (sklo, papier, plasty, VKM a drevené obaly) v celkovom množstve 442 711 ton. Z toho množstva bolo celkovo zhodnotených 307 450 ton odpadov z obalov, čo predstavuje 69,45 %. Na území SR bolo zhodnotených 161 576 ton, (52,55 %), v rámci územia EÚ bolo zhodnotených 141 839 ton (46,13 %) a mimo územia EÚ bolo zhodnotených 4 035 ton (1,32 %).

Z celkového zhodnoteného množstva bolo 85 % zhodnotenia zabezpečované prostredníctvom 12 oprávnených organizácií (261 216 ton) a zvyšných 15 % zhodnotenia si výrobcovia a dovozcovia obalov zabezpečovali sami, t.j. individuálne.

Údaje za rok 2013 boli spracované z doručených hlásení povinných osôb a oprávnených organizácií, ktoré založili povinné osoby v súlade s § 8 zákona o obaloch. Oprávnené organizácie vedú evidenciu o obaloch uvedených na trh a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za tie povinné osoby, ktoré sú ich klientmi a ohlasujú sumarizované údaje z evidencie Ministerstvu životného prostredia SR.