Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

K dispozícii je aktuálna správa o stave životného prostredia SR v roku 2015

Cieľom správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky je posúdiť kvalitu životného prostredia nielen v roku 2015, ale aj z pohľadu dlhodobého vývoja. Publikácia zároveň hodnotí pokrok v smerovaní slovenského hospodárstva k „zelenému“ , teda takému, ktoré znižuje negatívne dopady na životné prostredie a snaží sa efektívne využívať prírodné zdroje, znižovať materiálovú a energetickú náročnosť.

Publikáciu vydáva každoročne Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. MŽP tak napĺňa aj príslušné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ako aj Aarhuského dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti o záležitostiach životného prostredia.

Správa je zverejnená na http://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/sprava/1001/1