Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Informácia pre záujemcov o podporu z OPKŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci Ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR alebo jeho sprostredkovateľských orgánov.

Oficiálne informácie sú poskytované na našej webovej stránke www.op-kzp.sk, ako aj počas informačných dní k aktuálne vyhláseným výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy alebo alebo telefonicky na telefónnom čísle infolinky +421/906314282.  Miesto a čas konania informačných dní je vždy vopred uverejnené na oficiálnej internetovej stránke http://www.op-kzp.sk/udalosti/.

Správnosť, presnosť a pravdivosť informácií zabezpečovaných jednotlivými subjektmi mimo Riadiaceho orgánu, príslušných sprostredkovateľských orgánov a zodpovedných pracovníkov Ministerstva životného prostredia nie sú Ministerstvom životného prostredia garantované a za ich obsah ani dôsledky nie je možné zo strany ministerstva zodpovedať. 

 

Presné informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a získaní podpory zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj pre informovanie o potrebách žiadateľov, resp. prijímateľov zo zdrojov EÚ.

 

Informácia o všetkých aktivitách  Operačného programu Kvalita životného prostredia sú zverejnené aj na facebookovej stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia ako aj Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.