Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácia o začatí verejných konzultácií k Nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

Radi by sme Vás informovali, že na portáli "EU Survey", na webovej stránke EUROPA sa začali on-line verejné konzultácie o hodnotení Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu. Tieto konzultácie sú dostupné vo všetkých 23 jazykoch EÚ a budú otvorené počas obdobia 12 týždňov. Uzávierka je 27. apríla 2018.

Konzultácie sa môžete zúčastniť formou vyplnenia dotazníka najneskôr do 27. apríla 2018 kliknutím na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WasteShipmentReg (dotazník v slovenskom jazyku je prístupný na uvedenej adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e8b3e593-4fb6-411d-a159-7344a4e2dd1f?draftid=54b9552c-6356-4194-8e1a-233c380068ce&surveylanguage=SK). V prípade, že potrebujete podrobnejšie vysvetliť aspekty alebo poskytnúť informácie alebo údaje, ktoré môžu byť pre hodnotenie dôležité, je možné tieto informácie zaslať aj prostredníctvom e-mailu do 27. apríla 2018 na adresu: .

Všeobecné informácie týkajúce sa tejto konzultácie, vrátane pokynov o tom, ako môžete predložiť svoju odpoveď, sú k dispozícii na internetovej stránke Komisie pre konzultácie na adrese:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_sk.