Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Festival múzeí Slovenska 2017

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši a Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš a mestským Múzeom Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši organizovalo s podporou Ministerstva životného prostredia SR 14. ročník Festivalu múzeí Slovenska, ktorý sa konal v dňoch 26. – 27. júna 2017 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši a v priestoroch SMOPaJ.

Festival oficiálne otvorila Mgr. Iveta Kaczarová, predsedníčka ZMS na Námestí osloboditeľov, kde už malo pripravené svoje prezentácie, propagačné materiály a tiež rôzne aktivity 200 múzejníkov z 31 múzeí Slovenska. Úvodné slovo patrilo doc. RNDr. Danke Šubovej, CSc., riaditeľke SMOPaJ, ďalej sa prítomným prihovorili Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Liptovský Mikuláš, Mgr. Iveta Kaczarová, predsedníčka ZMS a Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. K príjemnej atmosfére určite prispelo vystúpenie folklórnej skupiny Vŕbové prútie, či vystúpenie „Janka Kráľa“ priamo z okna rovnomenného múzea. Programu na námestí sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť.

Súčasťou prvého dňa festivalu bola konferencia Nové témy a nové formy v múzejníctve 21. storočia, v rámci ktorej svoje referáty predniesli: PhDr. Jan Dolák, PhD. (Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta): Muzejnictví a muzeologie – nové trendy; PhDr. Viera Majchrovičová (SNM – Muzeologický kabinet Bratislava): Akvizičná politika múzea; Mgr. Martin Pražienka (SNM – Digitalizačné centrum Bratislava): Digitálny obsah slovenských múzeí; Mgr. Branislav Panis (SNM Bratislava): Nové trendy alebo rozvoj; doc. RNDr. Danka Šubová, CSc. (SMOPaJ Liptovský Mikuláš): Nové formy a nové témy v múzejníctve. Diskusné fórum viedli Mgr. Iveta Kaczarová a doc. RNDr. Danka Šubová, CSc.

Popoludní program pokračoval prehliadkou mesta Liptovský Mikuláš, ktorú zabezpečilo Informačné centrum Liptovský Mikuláš a tiež prehliadkou Múzea Janka Kráľa a reinštalovaných expozícií SMOPaJ. Súčasťou podujatia bolo ustanovujúce zasadnutie Prírodovedeckej komisie ZMS. Zaujímavou bola tiež prezentácia firmy Touch4IT zameraná na softvérové aplikácie v múzejnej pedagogike. Nasledoval kultúrny program a prvý deň festivalu bol ukončený spoločenským večerom.

Druhý deň podujatia patril exkurziám. Účastníci si mohli vybrať z ponuky navštíviť Stanišovskú jaskyňu a Dom podzemia v Jánskej doline, Žiarsku dolinu so zaujímavou Medveďou štôlňou alebo Synagógu v Liptovskom Mikuláši a Múzeum L. Mattyasovszkého v Okoličnom.
Tohtoročný Festival múzeí Slovenska sa stretol s priaznivým ohlasom, čo je zásluhou nielen organizátorov ale aj všetkých múzejníkov, ktorí svojimi prezentačnými aktivitami a hodnotnými referátmi prispeli k úspešnému priebehu festivalu. Podujatie obohatili tiež vzájomné diskusie a výmena skúseností v oblasti múzejnej práce. Veríme, že festival v Liptovskom Mikuláši splnil svoje poslanie a v mnohom bude inšpiráciou aj pre ďalšie ročníky.