Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Chovateľov niektorých papagájov a gekónov čakajú prísnejšie povinnosti

Slovenským držiteľom papagája sivého-žaka (Psittacus erithacus) a gekóna modrého (Lygodactylus williamsi) pribudnú tento rok nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ. Dôvodom je prísnejšia ochrana uvedených druhov. Ich chovatelia budú povinní požiadať miestne príslušný okresný úrad o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Môžu si vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánujú s exemplárom nakladať. O presnom termíne, kedy tak treba spraviť, ako aj ďalších podrobnostiach bude MŽP SR informovať.

Na účely vydania preukazu alebo výnimky musí byť živý exemplár druhu Psittacus erithacus nezameniteľne označený formou jedinečného, nedeliteľného a nesnímateľného krúžku (prípadne mikročipom), živý exemplár druhu Lygodactylus williamsi formou mikročipu (prípadne iným vhodným nezameniteľným označením). Tieto označenia musia držitelia zabezpečiť pod dohľadom zamestnanca príslušného okresného úradu.

Nové povinnosti priniesli zmeny v zaradení spomínaných druhov do príloh Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Zmeny odsúhlasili účastníci minuloročnej konferencie zmluvných strán dohovoru v Johannesburgu. Papagáj sivý – žako sa preradil z prílohy CITES II do prísnejšej prílohy CITES I, keďže jeho počet vo voľnej prírode klesá. Do rovnakej prílohy sa dostal tiež gekón modrý, ktorý sa vyskytuje len v africkej Tanzánii, pričom jeho prežitie vo voľnej prírode ohrozuje vysoká intenzita obchodovania s ním.

Oba druhy sa v rámci SR preradia z prílohy B do prílohy A nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Európska komisia predpokladá nadobudnutie účinnosti tejto zmeny koncom januára/začiatkom februára tohto roka. Následne začne plynúť prechodné obdobie 3 mesiace - teda približne od 1.2. do 1.5.2017.