Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už piatykrát

Banská Bystrica, 15. marec 2018
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dnes (15. marca 2018) už piaty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, ktorá je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo a tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Ocenenie udeľuje na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny na Slovensku. Organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje národný koordinátor - Slovenská agentúra životného prostredia.

Oprávnenými kandidátmi na cenu sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. Kandidáti na cenu sa prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúcich kritériá pre posudzovanie ceny; alebo, so súhlasom, môžu byť nominovaní treťou stranou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov. Predložené návrhy budú posúdené národným koordinátorom ceny. Projekty spĺňajúce kritériá budú nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Následne budú obhajované pred odbornou komisiou, ktorá na základe bodového hodnotenia určí laureáta ceny. Odborná komisia môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, udelením osobitného uznania. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. V prvom ročníku sa stala v roku 2010 laureátom Nadácia Ekopolis za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis, v roku 2012 Čiernohronská železnica n. o. za projekt Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. V treťom ročníku ceny (2014) bola udelená cena obci Liptovská Teplička za projekt Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr a vo štvrtom ročníku ceny (2016) mestu Hriňová za projekt Hriňovské lazy - krajina hodnôt. Laureáti národných kôl boli v nasledujúcom roku nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu. Nadácia Ekopolis, obec Liptovská Teplička a mesto Hriňová úspešne reprezentovali SR a získali špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe.

Všetky informácie o aktuálnom ročníku ceny a formulár prihlášky sú dostupné na webovej stránke www.cenazakrajinu.sk

Kontakty:

Vyhlasovateľ Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Ing. Matej Ovčiarka, Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. et Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom ceny osobne, telefonicky alebo emailom:
tel.: 048/43 74 174
email: cenazakrajinu@sazp.sk