Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Cena Natura2000 - 2018

 

Podávať návrhy do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD)
je možné do 15. októbra

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa pripája k pozvánke Európskej komisie pre všetkých, ktorí sa ešte chcú zapojiť do súťaže, aby zaslali svoje návrhy na zrealizované príklady vynikajúceho manažmentu území európskej sústavy Natura 2000.

 

Cenu vyhlásila Európska komisia 15. mája 2017 v nasledovných 5 kategóriách: komunikácia; socio-ekonomický prínos; ochrana; zosúladenie záujmov/názorov; cezhraničná spolupráca a kontaktné siete („networking“).

Ocenenie môžu získať podnikateľské subjekty, štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, dobrovoľníci, vlastníci pozemkov, vzdelávacie inštitúcie i jednotlivci.

Návrhy bude vyhodnocovať odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít; dobrý pomer medzi nákladmi a ich výstupmi; využiteľnosť príkladov a skúseností. Tak ako v roku 2015 a 2016 bude súčasťou súťaže hlasovanie občanov (v roku 2015 sa do hlasovania o najlepšieho finalistu zapojilo vyše 24 900 občanov EÚ).

Výsledky súťaže zverejní Európska komisia na jar 2018 a víťazi budú ocenení na slávnostnom podujatí v Bruseli v máji 2018 (Európska komisia bude hradiť cestovné náklady pre autorov víťazných návrhov). Víťazi dostanú príležitosť napísať krátky článok o tom, ako využili finančné prostriedky, tieto články budú sústredené na stránke Európskej komisie.


Prihlášky je možné zaslať do 15. októbra 2017!!!
Predkladajú sa výlučne on-line.Prihlášku, ako aj ďalšie informácie sú sprístupnené na stránke Európskej komisie http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.

Na stránke Európskej komisie je aj usmernenie k podávaniu žiadostí – anglicky i slovensky, ako aj informácie z predchádzajúcich 3 súťaží Cena Natura 2000 2016, 2015 and 2014.

Prípadné otázky je možné konzultovať na sekretariáte Ceny Natura 2000 n2000awards@adelphi.de.

Cieľom európskej sústavy chránených území Natura 2000 je zabezpečiť dlhodobé prežitie najvzácnejších a najohrozenejších druhov a biotopov. V súčasnosti bolo vymedzených vyše 27 000 lokalít s výmerou takmer pätiny suchozemskej výmery EÚ a tvorí tak najrozsiahlejšiu sústavu chránených území na svete.

Natura 2000 Award Secretariat
Tel: +49 (30) 89 000 68 - 24
Fax: +49 (30) 89 000 68 - 10
E-Mail:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards

The Natura 2000 Award Secretariat is operated by adelphi, STELLA Consulting, Tipik, Ecosystems Ltd and EUROPARC FEDERATION on behalf of the European Commission, DG Environment.