Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Pozvánka: Povodeň na Dunaji 65` a súčasnosť

05.06.2015 Stretnutie a prezentácia záchranných a zabezpečovacích zložiek ministerstiev vnútra, obrany a životného prostredia pri príležitosti 50. výročia najrozsiahlejšej a najkatastrofálnejšej povodne na Dunaji v novodobých dejinách Slovenska.
 

Oznam: Začiatok verejnej konzultácie k smernici EÚ o ochrane vtáctva a k smernici EÚ o biotopoch

12.05.2015 Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov.
 

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

30.04.2015 Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP).
 

Informácia o meraní pomeru pár a benzínu systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil vyššie uvedenú informáciu. Aj keď v nej uvedené povinnosti platia pre prevádzkovateľov čerpacích staníc benzínu, aktuálna je aj pre ostatnú odbornú aj laickú verejnosť.
 

Ako správne kúriť tuhým palivom

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil informáciu „Ako správne kúriť tuhým palivom". Má poukázať na dôležitosť problematiky ochrany ovzdušia pri spaľovaní tuhých palív v malých spaľovacích zariadeniach v domácnostiach ale aj v „malých“ prevádzkach. Informácia je určená pre širokú laickú verejnosť a aj podnikateľov – prevádzkovateľov malých spaľovacích zariadení.
 

Verejné pripomienkovanie správ o hodnotení a návrhov strategických dokumentov vodného hospodárstva MŽP SR

09.04.2015 Sekcia vôd MŽP SR zverejnila dňa 8. 4. 2015 na webovej stránke www.enviroportal.sk správy o hodnotení a návrhy strategických dokumentov vodného hospodárstva na verejné pripomienkovanie v rámci procesu SEA – v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanoviská k zverejneným materiálom je možné predkladať do 29.4.2015.
 

Envirorezort vyhlásil súťaž Dedina roka 2015

26.03.2015 Zdôrazniť tradície, rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni, ale aj upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. To je hlavným cieľom prestížnej súťaže Dedina roka 2015. Vyhlásilo ju dnes, 26. marca 2015 Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Víťaz v poradí už 8. ročníka národnej súťaže získa okrem titulu Dedina roka 2015 aj možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2015.
 

Voda a udržateľný rozvoj – hlavná téma Svetového dňa vody 2015

17.03.2015 Svetový deň vody - jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky sféry života.
Už dvadsaťtri rokov si každoročne tento deň, na podnet Organizácie spojených národov, pripomíname 22. marca.
 

POZVÁNKA na workshop Horské oblasti Slovenska

06.03.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia a Asociácia horských sídel Slovenska pozývajú na workshop Horské oblasti Slovenska – možnosti podpory ich udržateľného rozvoja.
 

Oznámenie o strategickom dokumente Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025

02.03.2015 Ministerstvo životné prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovilo rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025“.
 

Nominácie na Cenu ministra životného prostredia 2015

02.03.2015 Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenenia počas 16. výročia slávnostného udeľovania Ceny ministra. To sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2015. Návrhy je možné podávať do 20.4.2015.
 

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov

28.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené.
 

Oznámenie o verejných konzultáciách

20.01.2015 Oznámenie o verejných konzultáciách podľa čl. 14 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vôd, konaných k návrhu strategických dokumentov.
 

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

19.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu: Karloveská 2, 842 04 Bratislava.
 

Európska cena Natura 2000 – posledné dni na prihlásenie sa - aktualita na stránku ministerstva

15.01.2015 Európska komisia vyhlásila druhýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá je rovnako ako uplynulý rok udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]