Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Zisťovacie konanie k „Revízii Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“

13.08.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Revízia Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0 s cieľom dočerpania jeho zdrojov“.

Informačné semináre k prvej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia

03.08.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizujú informačné semináre k prvej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v programovom období 2014 – 2020 s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015.

Ministerstvo životného prostredia SR po prvýkrát zverejňuje oficiálne čísla v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov

16.07.2015 V roku 2013 boli na trh v SR uvedené obalové materiály (sklo, papier, plasty, viacvrstvové kombinované obaly VKM a drevené obaly) v celkovom množstve 442 711 ton. Z toho množstva bolo celkovo zhodnotených 307 450 ton odpadov z obalov, čo predstavuje 69,45 %. Na území SR bolo zhodnotených 161 576 ton, (52,55 %), v rámci územia EÚ bolo zhodnotených 141 839 ton (46,13 %) a mimo územia EÚ bolo zhodnotených 4 035 ton (1,32 %).

Upozornenie pre samosprávy: Uzatváranie viacerých zmlúv o budúcej zmluve so spoločnosťami v oblasti obalov a neobalov môže viesť k pokutám a súdnym sporom

08.07.2015 Práve v tomto období v súvislosti s novým zákonom o odpadoch obciam prichádzajú ponuky rôznych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva. Ministerstvo životného prostredia s plnou vážnosťou upozorňuje a varuje obce pred uzatváraním zmlúv o budúcej zmluve s viacerými subjektami v oblasti odpadov z obalov a neobalov.

Pozvánka: Prvé zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – Fórum BAT

01.07.2015 Pozývame Vás na 1. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – Fórum BAT (Best Available Techniques), ktoré sa uskutoční dňa 9. septembra 2015 na SIŽP – Ústredie, Jeséniova 17D (miestnosť č.127 – kinosála SHMÚ) v Bratislave.

Výzva na podanie žiadosti o zaradenie do osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

18.06.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzýva prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení, ktorí plánujú využívať osobitný režim na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, aby predložili žiadosť o zaradenie do tohto osobitného režimu najneskôr do 30. júna 2015.

Pozvánka na vernisáž výstavy: 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji

12.06.2015 Pozývame Vás na vernisáž výstavy s názvom 50 rokov od najväčšej povodne na Dunaji.

LIFE INFO DAY 2015

11.06.2015 V nadväznosti na vyhlásenú výzvu EK na predkladanie projektových návrhov v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie LIFE si Vás dovoľujeme pozvať na konferenciu LIFE INFO DAY 2015.

Pozvánka: Povodeň na Dunaji 65` a súčasnosť

05.06.2015 Stretnutie a prezentácia záchranných a zabezpečovacích zložiek ministerstiev vnútra, obrany a životného prostredia pri príležitosti 50. výročia najrozsiahlejšej a najkatastrofálnejšej povodne na Dunaji v novodobých dejinách Slovenska.

Oznam: Začiatok verejnej konzultácie k smernici EÚ o ochrane vtáctva a k smernici EÚ o biotopoch

12.05.2015 Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov.

Implementácia projektov Operačného programu Životné prostredie prechádza k 1. máju 2015 na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia

30.04.2015 Dovoľujeme si Vás informovať o presune činností týkajúcich sa implementácie projektov, ako aj úloh súvisiacich s informovaním a publicitou v rámci prioritných osí 1 až 5 a 7 Operačného programu Životné prostredie z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP).

Informácia o meraní pomeru pár a benzínu systémov II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil vyššie uvedenú informáciu. Aj keď v nej uvedené povinnosti platia pre prevádzkovateľov čerpacích staníc benzínu, aktuálna je aj pre ostatnú odbornú aj laickú verejnosť.

Ako správne kúriť tuhým palivom

10.04.2015 Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR zverejnil informáciu „Ako správne kúriť tuhým palivom". Má poukázať na dôležitosť problematiky ochrany ovzdušia pri spaľovaní tuhých palív v malých spaľovacích zariadeniach v domácnostiach ale aj v „malých“ prevádzkach. Informácia je určená pre širokú laickú verejnosť a aj podnikateľov – prevádzkovateľov malých spaľovacích zariadení.

Verejné pripomienkovanie správ o hodnotení a návrhov strategických dokumentov vodného hospodárstva MŽP SR

09.04.2015 Sekcia vôd MŽP SR zverejnila dňa 8. 4. 2015 na webovej stránke www.enviroportal.sk správy o hodnotení a návrhy strategických dokumentov vodného hospodárstva na verejné pripomienkovanie v rámci procesu SEA – v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Stanoviská k zverejneným materiálom je možné predkladať do 29.4.2015.

Envirorezort vyhlásil súťaž Dedina roka 2015

26.03.2015 Zdôrazniť tradície, rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni, ale aj upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. To je hlavným cieľom prestížnej súťaže Dedina roka 2015. Vyhlásilo ju dnes, 26. marca 2015 Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska. Víťaz v poradí už 8. ročníka národnej súťaže získa okrem titulu Dedina roka 2015 aj možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2015.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]