Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Povinnosť ohlasovania údajov

25.02.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky upozorňuje povinné osoby, ktoré si v roku 2013 individuálne plnili svoje povinnosti v zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do konca februára 2014 majú povinnosť ohlásiť ministerstvu údaje z evidencie za kalendárny rok 2013.

Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020

12.02.2014 Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v dňoch 13. - 14. marca 2014 realizovať Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

Európska cena Natura 2000

30.01.2014 Európska komisia vyhlásila prvýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá bude každoročne udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000.

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

09.01.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ sa uskutoční dňa 20. januára 2014 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava.

Zverejnenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

02.01.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú sprístupnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie http://www.opzp.sk/ a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.

Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2015 – 2021 a Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2015 - 2021

20.12.2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2015 – 2021 a Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2015 – 2021...

Ministerstvo životného prostredia SR zriaďuje k 1. januáru 2014 sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie

19.12.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zvýšiť čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období zriaďuje k 1. januáru 2014 sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým sa stane Slovenská agentúra životného prostredia. Na Slovenskú agentúru životného prostredia budú delegované činnosti súvisiace s administráciou ukončených projektov.

Výzva na podanie žiadosti o zaradenie do osobitného režimu na dožitie pre veľké spaľovacie zariadenia

04.12.2013 Prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení (s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW), ktorí plánujú využívať osobitný režim na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, aby predložili žiadosťo zaradenie do tohto osobitného režimu najneskôr.

Pozývame vás na výročnú konferenciu „OPŽP A VÝSLEDKY JEHO REALIZÁCIE V ROKU 2013“

18.11.2013 Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Vás pozýva na výročnú konferenciu „Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2013“, zameranú na prezentáciu stavu implementácie OP ŽP a jeho výsledkov prostredníctvom príkladov zrealizovaných projektov v oblastiach podpory environmentálnej infraštruktúry a zlepšovania stavu životného prostredia na Slovensku.

Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

11.10.2013 Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v priebehu mesiaca december 2013 – február 2014 realizovať Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

Medzirezortné pripomienkové konanie

11.10.2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Životné prostredie predložil na medzirezortné pripomienkové konanie materiál „Vznik sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k 1. januáru 2014 na programové obdobie 2007 – 2013“.

Deň otvorených dverí na ŠGUDŠ

11.10.2013 Príď aj s deťmi na deň otvorených dverí do Štatneho geologického ústavu Dionýza Štúra, máme pre všetkých pripravené množstvo zaujímavostí a zábavy.

Itegrované úrady v rámci reformy ESO II

01.10.2013 Dňom 01.10.2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Za čistejší vzduch pre všetkých

22.09.2013 Celotýždňové podujatie Európsky týždeň mobility (ETM) ukončil Svetový deň bez áut. Množstvo aktivít určených pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií pripravila v meste pod Urpínom počas uplynulého týždňa rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)v spolupráci sMestom Banská Bystrica, Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica a ďalšími partnermi.

Plánované školenia v rámci projektu Register priestorových informácií

V súvislosti s realizáciou národného projektu Register priestorových informácií budú v mesiaci október 2015 realizované školenia. Cieľovou skupinou účastníkov sú povinné osoby identifikované v zmysle §3 Zákona č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI). Pozvánky s rozdelením organizácií do skupín s informáciou o konkrétnom termíne a mieste konania budú distribuované elektronickou formou na emailové adresy získané počas dotazníkového prieskumu v 11/2014 pod záštitou Koordinačnej rady NIPI.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]