Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty

11.06.2014 Slovenská agentúra životného prostredia ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie administruje ukončené projekty.
 

Súťaž – Logo nového OP KŽP

24.04.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre študentov grafických smerov stredných, vysokých a umeleckých škôl na vytvorenie loga pre nový Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020 (ďalej len „OP KŽP“).
 

Výročná konferencia programu nadnárodnej spolupráce Centrálna Európa 2014

14.04.2014 Týmto Vás srdečne pozývame na dvojdňovú Výročnú konferenciu Operačného programu Centrálna Európa “Spolupráca v Centrálnej Európe” 2014, kde Vám budú predstavené súčasné výsledky a zároveň priority v Centrálnej Európe (s víziou na roky 2014- 2020) a diskusiu s kľúčovými expertmi na regionálnej, národnej a európskej úrovni.
 

Súťaž: Blysni sa vodným dielom a chráň živú vodu pre Zem

24.03.2014 Vytvor plagát, ktorý vyzýva k ochrane vody a Zeme a vyhraj vysnívaný tablet Apple Ipad Mini! Veľká súťaž o hodnotné ceny pre ZŠ (triedy 1.stupňa). Vyzvi svojich spolužiakov a kamarátov k tomu, aby chránili vodu, ktorá nám dáva život a Zem, na ktorej spolu žijeme.
 

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE12 zo štátneho rozpočtu

05.03.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE12.
 

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE11 zo štátneho rozpočtu.

04.03.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE11.
 

Cena ministra 2014

03.03.2014 Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia.
 

Povinnosť ohlasovania údajov

25.02.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky upozorňuje povinné osoby, ktoré si v roku 2013 individuálne plnili svoje povinnosti v zmysle zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do konca februára 2014 majú povinnosť ohlásiť ministerstvu údaje z evidencie za kalendárny rok 2013.
 

Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020

12.02.2014 Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v dňoch 13. - 14. marca 2014 realizovať Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.
 

Európska cena Natura 2000

30.01.2014 Európska komisia vyhlásila prvýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá bude každoročne udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000.
 

Oznámenie o termíne a mieste verejného prerokovania návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

09.01.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“ sa uskutoční dňa 20. januára 2014 o 15.30 hod. v kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova ul. č. 17, Bratislava.
 

Zverejnenie návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“

02.01.2014 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) – návrh“v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú sprístupnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.minzp.sk/, na webovom sídle Operačného programu Životné prostredie http://www.opzp.sk/ a zároveň na informačnom portáli rezortu MŽP SR http://www.enviroportal.sk/.
 

Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2015 – 2021 a Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2015 - 2021

20.12.2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejňuje Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Dunaja pre plánovacie obdobie 2015 – 2021 a Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov Správneho územia povodia Visly pre plánovacie obdobie 2015 – 2021...
 

Ministerstvo životného prostredia SR zriaďuje k 1. januáru 2014 sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie

19.12.2013 Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zvýšiť čerpanie eurofondov v súčasnom programovom období zriaďuje k 1. januáru 2014 sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorým sa stane Slovenská agentúra životného prostredia. Na Slovenskú agentúru životného prostredia budú delegované činnosti súvisiace s administráciou ukončených projektov.
 

Výzva na podanie žiadosti o zaradenie do osobitného režimu na dožitie pre veľké spaľovacie zariadenia

04.12.2013 Prevádzkovateľov veľkých spaľovacích zariadení (s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW), ktorí plánujú využívať osobitný režim na dožitie podľa § 15a ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, aby predložili žiadosťo zaradenie do tohto osobitného režimu najneskôr.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]