Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Aktualne

Voda a udržateľný rozvoj – hlavná téma Svetového dňa vody 2015

17.03.2015 Svetový deň vody - jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky sféry života.
Už dvadsaťtri rokov si každoročne tento deň, na podnet Organizácie spojených národov, pripomíname 22. marca.

POZVÁNKA na workshop Horské oblasti Slovenska

06.03.2015 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia a Asociácia horských sídel Slovenska pozývajú na workshop Horské oblasti Slovenska – možnosti podpory ich udržateľného rozvoja.

Oznámenie o strategickom dokumente Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025

02.03.2015 Ministerstvo životné prostredia Slovenskej republiky podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovilo rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia ochrany prírody a krajiny na roky 2016-2025“.

Nominácie na Cenu ministra životného prostredia 2015

02.03.2015 Poznáte niekoho, kto sa mimoriadne angažuje v ochrane životného prostredia, významne prispieva k šíreniu osvety či k popularizácii environmentálnej výchovy? Máte možnosť nominovať ho na Cenu ministra životného prostredia. Tí, ktorí sa najviac pričinili o zlepšenie životného prostredia si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevezmú ocenenia počas 16. výročia slávnostného udeľovania Ceny ministra. To sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2015. Návrhy je možné podávať do 20.4.2015.

Informácia o zmene telefónnych čísiel zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov

28.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že telefónne čísla zamestnancov Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli zmenené.

Oznámenie o verejných konzultáciách

20.01.2015 Oznámenie o verejných konzultáciách podľa čl. 14 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vôd, konaných k návrhu strategických dokumentov.

Informácia o presťahovaní Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

19.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že Odbor riadenia administrácie projektov a Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli presťahované na adresu: Karloveská 2, 842 04 Bratislava.

Európska cena Natura 2000 – posledné dni na prihlásenie sa - aktualita na stránku ministerstva

15.01.2015 Európska komisia vyhlásila druhýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá je rovnako ako uplynulý rok udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000.

Informácia o sťahovaní a zmene adresy Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

13.01.2015 Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 14. 1. 2015 až 16. 1. 2015 dôjde k sťahovaniu Odboru riadenia administrácie projektov a Odboru technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do nových priestorov. Z uvedeného dôvodu príde k pozastaveniu výkonu činností počas doby sťahovania.

Ukončenie administratívnej kontroly VO na projekt RPI

08.01.2015 Úrad vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán Operačného programu informatizácia spoločnosti ukončil administratívnu kontrolu verejného obstarávania národného projektu Register priestorových informácii a skonštatoval, že Ministerstvo životného prostredia SR ako prijímateľ prostriedkov nenávratného finančného príspevku môže uzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Podpis s uchádzačom, skupinou dodávateľov tvorenou spoločnosťami Lynx – s.r.o. a Sevitech a.s., je očakávaný v priebehu januára 2015.

Štvrtá aktualizácia harmonogramu výziev v rámci OP ŽP

18.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Pozvánka na slávnostné predstavenie OP KŽP

11.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na “Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia na nové programové obdobie 2014 – 2020″, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2014 (12:30 – 15:00 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).

Zmena adresy Environmentálneho fondu

11.12.2014 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počnúc dňom 15.12. 2014 sa Environmentálny fond sťahuje do nových priestorov na Martinskej ulici č. 49, Bratislava. Z toho dôvodu nebude dňa 15.12. 2014 možná telefonická ani elektronická komunikácia.

Pozvánka na Výročnú konferenciu OP ŽP

11.12.2014 Ministerstvo životného prostredia SR si Vás dovoľuje pozvať na výročnú konferenciu „Výsledky implementácie Operačného programu Životné prostredie v roku 2014“, ktorá sa uskutoční 18. decembra 2014 (9:00 – 11:30 hod.) v AUSTRIA TREND Hoteli v Bratislave (Vysoká 2A).

Budovanie analytických kapacít v štátnej správe

03.12.2014 Získať odborné poznatky a skúsenosti na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov v štátnej správe. To je cieľom projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom Budovanie analytických kapacít v štátnej správe, do ktorého je zapojené aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]