Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SV-OSZP-2015/000367

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina alebo elektronicky na adresu: v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2015/000367

27.03.2015

31.03.2015

5 dní

Lespoľnohospodársky majetok Ulič, š.p., Ulič č. 96, 067 67 Ulič - vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny na hnojenie priemyselnými a organickými hnojivami, chemickú ochranu rastlín a pasenie hovädzieho dobytka.