Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-SK-2015/004245

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník alebo elektronicky na adresu: ludovit.durisin@minv.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

OU-SK-OSZP-2015/004245

23.07.2015

23.07.2015

5 prac. dní

AG-TOP, s.r.o. Kapišová 101, IČO: 36746142 - Žiadosť  o vydanie súhlasu v zmysle § 13 písm. e) zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Umiestnenie stavby kravína v CHKO Východné Karpaty k.ú. obce Kečkovce