Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

2012/01116

2012/01116

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny :

Žiadateľ : ISPA spol. s r.o., pobočka Košice, Jantárová 30, 040 01 Košice

Predmet žiadosti : súhlas na umiestnenie reklamného zariadenia s názvom „Reklamná tabuľa 510 x 240 cm“ na pozemku parc. č. KN-C 1820/5 v k. ú. Smižany, na ceste III/53612 v km 7,289 vpravo v smere staničenia, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský raj, kde platí 2. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
Žiadosť doručená dňa : 08.11.2012
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.